Aspekty proceduralne wstąpienia państwa do strefy euro

Strefa euro powstała w końcu lat dziewięćdziesiątych, by zjednoczyć Europę i wpłynąć na swobodny handel i przeciwdziałanie kryzysom ekonomicznym. Każde państwo, które zostaje członkiem Unii Europejskiej jest zobowiązane do przyjęcia wspólnej waluty, gdyż staje się członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej.

Polska, Węgry, Chorwacja…

Kraje, które przystąpiły do Unii po 2004 roku w większości nie zdecydowały się jeszcze na przyjęcie euro, a jednocześnie są w fazie tzw. derogacji. Jest to okres wyrugowania z wymogu przyjęcia euro w swoim kraju, jednak pod pewnymi warunkami. Oznacza to, że nie można pozbyć się całkowicie obowiązku przyjęcia euro i takie zobowiązanie wisi wciąż między innymi nad Polską czy Chorwacją. Jest to inny rodzaj braku waluty niż w przypadku Danii czy Wielkiej Brytanii, gdzie mamy do czynienia z klauzulą opt-out.

Jak przyjąć euro?

Aby móc przystąpić do strefy euro, należy przede wszystkim wiedzieć jakie aspekty musi spełniać gospodarka i waluta narodowa. Istnieją cztery kryteria konwergencji nominalnej. Pierwszym z nich jest kryterium stabilności cen. W tym wypadku musi być to wynik ustabilizowanej działalności banku centralnego danego kraju. Drugim kryterium jest kryterium fiskalne. Jest ono dość trudne do spełnienia, jednak możliwe przy dążeniu do przyłączenia się do strefy euro. Trzecie kryterium to kryterium kursu walutowego. Stabilna waluta, np. dobry kurs euro i franka pozwoliłby Szwajcarom na akcesję (nie znajdują się jednak w Unii). Wiele krajów ma z tym jednak problem. Ostatni aspekt to kryterium stóp procentowych, które są ustalane przez bank narodowy i zależne od państwa.
Przystąpienie do strefy euro nie z każdego punktu widzenia okazuje się być korzystne. Niemniej jednak jest to działanie konieczne dla zacieśniania wartości wspólnotowych i korzystania z szeroko zakrojonego efektu wspólnoty gospodarczej oraz przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu. Dlatego większość krajów musi przyjąć wspólną walutę, ale niewiele jest gospodarek mogących bez przeszkód dokonać tego rodzaju przejścia.